ASF NV

PRIVACYBELEID

Algemeen

Antwerp Shipping and Forwarding Company nv, hierna afgekort als ASF nv, hecht veel belang aan het respecteren en de bescherming van uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wij nemen dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Met dit privacybeleid wensen wij u te informeren over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten die door ons worden geleverd en in het algemeen op alle activiteiten die door ons worden uitgevoerd. Door een overeenkomst aan te gaan met ASF nv, uw persoonsgegevens buiten een overeenkomst mede te delen, dan wel door toegang en gebruik te maken van deze website, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden en het privacybeleid van ASF nv.

Wij verbinden ons ertoe om persoonsgegevens discreet te gebruiken en het vertrouwelijke en private karakter ervan te beschermen. Dit alles in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het K.B. van 13 februari 2001 ter uitvoering van voornoemde wet.

Wij hebben naar best vermogen juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Waar het onmogelijk is om beveiliging volledig te kunnen garanderen zullen wij voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen.

Antwerp Shipping and Forwarding Company nv, hierna afgekort als ASF nv, hecht veel belang aan het respecteren en de bescherming van uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wij nemen dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Met dit privacybeleid wensen wij u te informeren over het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten die door ons worden geleverd en in het algemeen op alle activiteiten die door ons worden uitgevoerd. Door een overeenkomst aan te gaan met ASF nv, uw persoonsgegevens buiten een overeenkomst mede te delen, dan wel door toegang en gebruik te maken van deze website, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden en het privacybeleid van ASF nv.

Wij verbinden ons ertoe om persoonsgegevens discreet te gebruiken en het vertrouwelijke en private karakter ervan te beschermen. Dit alles in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het K.B. van 13 februari 2001 ter uitvoering van voornoemde wet.

Wij hebben naar best vermogen juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Waar het onmogelijk is om beveiliging volledig te kunnen garanderen zullen wij voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen.

Verantwoordelijke verwerking persoonsgegevens

Antwerp Shipping and Forwarding Company nv, met zetel gevestigd te 9120 Melsele, Schaarbeekstraat 20 E2, met K.B.O. nr: 0425.070.034 is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Gegevensverwerking

ASF nv verstaat onder gegevensverwerking elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip “verwerken” omvat onder meer alle processen die betrekking hebben op het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

ASF nv verplicht zich ertoe de gegevens te verwerken in overeenstemming met het privacybeleid.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Afhankelijk van uw hoedanigheid, activiteit en relatie met ASF nv, kunnen volgende persoonsgegevens van onder meer bezoekers van de website, klanten, zakenrelaties of andere contacten, worden verwerkt:

-naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, rijksregisternummer, opleiding, afbeelding, gezinssamenstelling, enz.

-overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt;

-IP adres;

-locatiegegevens;

-rekeningnummer, BTW nummer;

Wij willen u erop wijzen dat u verantwoordelijk bent voor alle informatie die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zijn, verzoeken wij u dit direct aan ons door te geven.

Op welke mogelijke rechtsgrond worden persoonsgegevens verwerkt

De gegevens kunnen worden verwerkt op basis van onder meer volgende rechtsgronden:

-toestemming van de betrokkene;

-noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst;

-taak van algemeen of gerechtvaardigd belang;

-wettelijke en reglementaire verplichting;

Voor welke doeleinden kunnen persoonsgegevens worden verwerkt

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor volgende doeleinden:

-uitvoering van de overeenkomst;

-klantenbeheer;

-boekhouding;

-facturatie;

-wettelijke verplichtingen;

-direct marketing activiteiten;

-public relations;

Door persoonsgegevens te verstrekken, verleent de betrokkene de uitdrukkelijke toestemming om die gegevens te verwerken voor bovengenoemde doeleinden.

 

Toegang door werknemers

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze medewerkers en aangestelde. Wij garanderen hiervoor een gelijkwaardig beschermingsniveau.

Overdracht aan derden

Bepaalde door ons verzamelde persoonsgegevens worden overgedragen aan en eventueel verwerkt door derde dienstverleners in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen. Het is mogelijk dat deze derde dienstverleners zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. Persoonsgegevens worden achter alleen doorgegeven aan derde landen met een passend beschermingsniveau. De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van voornoemde dienstverleners en de door hen aangestelde gespecialiseerde dienstverleners dienen het vertrouwelijk karakter van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze werden verstrekt.

 

ASF nv neemt de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens veilig te verwerken en te beschermen tegen verlies, vervalsing, wijziging, vernietiging, onbevoegde toegang of per vergissing mededeling aan derde, evenals elke andere ongeoorloofde verwerking van deze gegevens. ASF nv kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een onjuist of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens

Duur van de verwerking

Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben. Klantgegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers worden in ieder geval na een periode van 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst, relatie of project uit onze systemen verwijderd, behoudens deze persoonsgegevens die wij langer dienen te bewaren omwille van eender welke wettelijke vereisten of geschil.

Rechten

Overeenkomstig de geldende regelgeving heeft u de volgende rechten:

-recht op informatie;

-recht op inzage;

-recht op gegevensoverdraging;

-recht op wijziging/verbetering van uw gegevens;

-recht om vergeten te worden;

-recht op beperking van de verwerking;

-recht van bezwaar;

 

U kunt voornoemde rechten uitoefenen door een verzoek te richten aan ASF nv, Schaarbeekstraat 20 E2, 9120 Melsele, e-mail: info@asfnv.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. ASF nv houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen na ontvangst van uw verzoek.

 

U dient er rekening mee te houden dat ASF nv mogelijk niet verplicht is om gevolg te geven aan uw verzoek. Dit om redenen eigen aan de uitvoering van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, zolang deze gegevens nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

 

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens conform de geldende regelgeving. Als u desondanks meent dat uw rechten werden geschonden en uw verzoek niet binnen ASF nv wordt behandeld, kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00, e-mail: contact@apd-gba.be.

 

 

+32 (0) 3 201 96 90 | info@asfnv.be
This is default text for notification bar